ΕΕ1 Βιομηχανικές απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικές ΘΧ επιστρώσεις

ΕΕ1 Βιομηχανικές απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικές ΘΧ επιστρώσεις

 

Επειδή κύριος στόχος του έργου είναι το τελικό προϊόν-πρωτότυπο να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο και βιώσιμο, τόσο από μόνο του όσο και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα στο εμπόριο παράθυρα τα οποία έχουν άλλου είδους ενεργειακά αποδοτικές επιστρώσεις [χαμηλής εκπομπής (Low –E) και ηλιακού ελέγχου (Solar Control)], στην ενότητά αυτή θα εξεταστούν με λεπτομέρεια οι υπάρχουσες στο εμπόριο ενεργειακά αποδοτικές επιστρώσεις σε παράθυρα και πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε με την επιπλέον επίστρωση του ΘΧ υλικού του ΕΞΟΘΕΡΜΟΥ να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικές. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης απ’ όπου θα εξαχθούν παράμετροι για τις επιστρώσεις οι οποίες θα αποτελέσουν παραμέτρους στόχους για τα ΘΧ υλικά του ΕΞΟΘΕΡΜΟ.
Επίσης, η ανάπτυξη πολυστρωματικών ΘΧ επιστρώσεων που προτείνεται στο έργο, αλλά και η χρήση ειδικού στρώματος απομόνωσης (buffer layer) που πρέπει να υπάρχει πάνω στο γυαλί (στρώμα ZnO) πριν την επίστρωση του ΘΧ καθώς και το αντιανακλαστικό-προστατευτικό στρώμα των ΘΧ με προσμίξεις, θα απαιτήσει προσομοίωση με κατάλληλο λογισμικό για προσδιορισμό των βέλτιστων παχών που πρέπει να έχουν τα στρώματα αυτά συναρτήσει των οπτικών τους ιδιοτήτων (όπως δείκτης διάθλασης, κ.ά.) ώστε να έχουν τις απαιτούμενες τιμές διαπερατότητας & ανάκλασης στο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας που απαιτείται (0.2μm<λ<20μm)

ΕΕ2 Ανάπτυξη μόνο & πολυ-στρωματικών ΘΧ επιστρώσεων με προσμίξεις

ΕΕ2 Ανάπτυξη μόνο & πολυ-στρωματικών ΘΧ επιστρώσεων με προσμίξεις

 

Στην ενότητα εργασίας αυτή, θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν:
(α) το εναλλακτικό στρώμα απομόνωσης που προτείνουμε (π.χ., ZnO) το οποίο σχετίζεται με την πολυστρωματική ΘΧ επίστρωση,
(β) το αντιανακλαστικό & προστατευτικό στρώμα των ΘΧ επιστρώσεων
(γ) η ΘΧ επίστρωση με προσμίξεις (AxV1-xO2), όπου Α= W, Mg, W+Mg και
(δ) η πολυστρωματική επίστρωση (…/ZnO/AxV1-xO2/ZnO/...), με ή χωρίς το Α, όπου Α= W, Mg, W+Mg.
Όλες οι πιο πάνω επιστρώσεις θα είναι πάνω σε γυαλί το οποίο αρχικά θα έχει σαν στρώμα α-πομόνωσης αυτό του εμπορίου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θερμοκρασία εναπόθεσης των επιστρώσεων ώστε να μην ξεπεράσει τους 200oC, δεδομένου ότι η επίστρωση θα μεταφερθεί σε εύκαμπτα υποστρώματα (ΡΕΤ) που είναι και ο στόχος της επόμενης ενότητας εργασίας. Σε αυτή την ενότητα θα εξετασθεί και θα αναπτυχθεί το καταλληλότερο υλικό για χρήση σαν αντιανακλαστικό-προστατευτικό στρώμα πάνω στο ΘΧ με προσμίξεις, καθώς και το εναλλακτικό στρώμα απομόνωσης το οποίο θα αντικαταστήσει αυτό του εμπορίου. Επίσης θα χρησιμοποιη θούν κατάλληλα λογισμικά ενεργειακής προσομοίωσης παραθύρων που θα περιέχουν τις ΘΧ
επιστρώσεις που θα αναπτυχθούν.

ΕΕ3 Ανάπτυξη, επίδειξη & σύγκριση ΘΧ επιστρώσεων για εμπορική εκμετάλλευση

ΕΕ3 Ανάπτυξη, επίδειξη & σύγκριση ΘΧ επιστρώσεων για εμπορική εκμετάλλευση

 

Η τρίτη ενότητα εργασίας αποτελεί την εφαρμογή και επίδειξη της ενεργειακά αποδοτικότερης ΘΧ επίστρωσης (με προσμίξεις και πολυστρωματικές) που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ΕΕ2 και οι οποίες έδωσαν τις καλύτερες ιδιότητες για εφαρμογή σε παράθυρα και εξοικονόμηση ενέργειας (ενεργειακά αποδοτικότερες). Οι επιστρώσεις αυτές θα αναπτυχθούν σε υποστρώματα του εμπορίου, δηλαδή παράθυρα-υαλοπίνακες που ήδη έχουν επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής (Low –E) και ηλιακού ελέγχου (Solar Control) και αποτελούν το πρώτο στόχο του έργου ΕΞΟΘΕΡΜΟ.

ΕΕ4 Ανάπτυξη & επίδειξη εύκαμπτων ΘΧ επιστρώσεων

ΕΕ4 Ανάπτυξη & επίδειξη εύκαμπτων ΘΧ επιστρώσεων

 

Στην ενότητα αυτή, οι ενεργειακά αποδοτικότερες ΘΧ επιστρώσεις (με προσμίξεις και πολυστρωματικές) που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα ΕΕ2 θα εφαρμοστούν σε εύκαμπτα υποστρώματα – μεμβράνες ΡΕΤ, με ή χωρίς το στρώμα απομόνωσης. Η επίδειξη εύκαμπτων ΘΧ επιστρώσεων είναι και ο τελικός στόχος του ΕΞΟΘΕΡΜΟ.